W jakich warunkach odbywa się psychoterapia rodzinna?

Psychoterapia rodzinna to szczególny rodzaj psychoterapii, której celem jest korygowanie relacji interpersonalnych i eliminowanie zaburzeń emocjonalnych w rodzinie, najbardziej widocznych u chorego członka rodziny. W trakcie terapii rodzinnej, której czas trwania może wahać się od kilku tygodni do nawet kilku lat, wyróżnia się szereg etapów. Czas jej trwania determinowany jest nasileniem zaburzeń psychicznych, nasileniem konfliktów interpersonalnych w rodzinie oraz motywacją członków rodziny do osiągnięcia zmian terapeutycznych.

Etap diagnostyczny i eliminacyjny psychoterapii rodzinnej

fachowa rodzinna psychoterapia w krakowiePoczątkowo terapię rodzin przeprowadza się z częstotliwością od jednej do dwóch sesji tygodniowo, następnie spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie, a następnie raz na trzy tygodnie. Wyróżniamy kilka etapów, do których zaliczamy etap diagnostyczny, eliminację konfliktu rodzinnego, etap rekonstrukcyjny i etap wspierający. Fachowa rodzinna psychoterapia w Krakowie odbywa się w przyjaznym otoczeniu. Psycholog bierze pod uwagę indywidualne i osobiste cechy członków rodziny. Diagnostyka relacji rodzinnych realizowana jest w procesie wchodzenia do rodzinnej grupy psychoterapeuty, który stawia i testuje problemowe hipotezy diagnostyczne. Osobliwością procedury diagnozy rodziny jest to, że towarzyszy ona terapii rodzinnej na wszystkich etapach i determinuje wybór technik psychoterapeutycznych. Inną jej cechą jest potrzeba skorelowania informacji otrzymanych od niektórych członków rodziny o tym, co się dzieje, z informacjami od innych członków rodziny oraz własnym wrażeniem psychoterapeuty, które powstało na podstawie kwestionowania i obserwacji zachowań uczestników procesu psychoterapii. Na drugim etapie, w trakcie jednostronnych spotkań psychoterapeuty z pacjentem i członkami jego rodziny następuje identyfikowane i wyjaśniane są źródła konfliktu rodzinnego i eliminowane poprzez reakcję emocjonalną każdego członka rodziny zaangażowanego w konflikt , w wyniku nawiązania odpowiedniego kontaktu z terapeutą. Psychoterapeuta pomaga stronom konfliktu nauczyć się mówić językiem zrozumiałym dla wszystkich. Ponadto przyjmuje rolę mediatora i przekazuje informacje o konflikcie w uzgodnionym tomie od jednego członka rodziny do drugiego.

Na tym etapie terapii rodzin wiodącymi metodami psychoterapeutycznymi są psychoterapia niedyrektywna, mająca na celu werbalizowanie nieświadomych relacji osobowościowych, a także specjalnie opracowane metody wzajemnego oddziaływania na członków rodziny. Wówczas kolejne dwa etapy będą miały za zadanie wzmocnienie relacji rodzinnych oraz sposoby radzenia sobie z minimalizowaniem konfliktów, które to mogą zdarzyć się w przyszłym życiu.