W czym pomoże adwokat rodzinny?

Gałęzie prawa nachodzą na siebie, przenikają się i wzajemnie inspirują. Podobnie jest z prawem rodzinnym, które jest gałęzią prawa cywilnego. Decydującym wpływem na fakt, że prawo rodzinne jest podkategorią prawa cywilnego jest fakt, że stosunki zachodzące w prawie rodzinnym mają charakter poziomy, co oznacza, że żadne z członków rodziny nie jest, w sensie hierarchicznym, na żadnym specjalnym miejscu.

Rodzina źródłem pracy adwokata

adwokat rodzinny wrocławTeorią, która miała ogromny wpływ na kształtowanie się prawa rodzinnego, to teoria praw człowieka. Ukształtowała ona stosunki rodzinne na zasadzie, ogólnie przyjętych w zachodnich społeczeństwach, równości: kobiet wobec mężczyzn i dzieci wobec rodziców. Stosunki, które reguluje prawo rodzinne to także stosunki majątkowe, rzeczowe oraz spadkowe. Stosunki majątkowe są regulowane w polskim prawie głównie za pomocą mechanizmu wspólnoty majątkowej bądź małżeńskiej rozdzielności majątkowej. Ekspert od spraw majątkowych jest w stanie ocenić, w zgodzie z obowiązującym prawem, jaki jest właściwy podział majątkowy małżonków, co się w niego wlicza i jakie są warunki ewentualnego podziału majątkowego w wypadku ustania związku małżeńskiego. Stosunki rzeczowe pomiędzy małżonkami i innymi członkami rodziny regulują prawo, jakie posiada każdy z członków danej rodziny do różnych rzeczy materialnych innych członków rodziny. Zasady ich użytkowania i korzystania. Stosunki spadkowe regulują podział środków do dyspozycji konkretnych członków rodziny na mocy, bądź ogólnego prawa spadkowego, bądź konkretnej woli osoby rozdysponowującej danym majątkiem. Warto tutaj nadmienić, że prawo spadkowe dotyczy spadku zarówno dóbr materialnych, zgromadzonych środków, jak i długów osoby zmarłej. Otwiera to dyscyplinę adwokacką na nowe pole do pracy w ich branży: dziedziczenie długów i dochodzenie roszczeń do długów od wierzycieli. Pomocne będzie tutaj również doświadczenie z zakresu prawa bankowego i prawa kredytowego. Adwokat rodzinny Wrocław zajmuje się wszystkimi wyżej wymienionymi dziedzinami i winien posiadać wiedzę o wszystkich wyżej opisanych procesach i ich podstawach prawnych.

Istnieją dwa typy postępowań wewnątrz rodzinnych. Jedno z nich jest postępowaniem ugodowym, drugie z nich to postępowanie cywilne. Za każdym razem, nieodzowna może okazać się pomoc adwokata rodzinnego. W pierwszym przypadku, aby dochodzić swoich praw cywilnych z pełną wiedzą i świadomością, w drugim przypadku, żeby w sposób profesjonalny i zorganizowany uruchomić machinę prawną, która będzie dla nas skutecznym orężem w walce o dochodzenie swoich praw.