Charakterystyka zawodu geologa

Według definicji, geolog to naukowiec badający materię stałą, ciekłą i gazową, która tworzy Ziemię i inne planety lądowe, a także procesy, które je kształtują. Geolodzy zazwyczaj studiują geologię, chociaż wiedza z zakresu fizyki, chemii, biologii i innych nauk jest również przydatna. Praca w terenie jest ważnym elementem geologii, chociaż wiele subdyscyplin obejmuje pracę w laboratorium. Geolodzy pracują w sektorze energetycznym i górniczym, poszukując zasobów naturalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, metale szlachetne i nieszlachetne.

Geolog – specjalista w dziedzinie nauk geologicznych

geolog w sędziszowie małopolskimSą oni również w czołówce osób zajmujących się zapobieganiem i łagodzeniem szkód powodowanych przez naturalne zagrożenia i katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami i osunięcia ziemi. Ich badania są wykorzystywane do ostrzegania opinii publicznej przed wystąpieniem tych zjawisk. Geolodzy (m.in. geolog w sędziszowie małopolskim) wnoszą również istotny wkład w dyskusje na temat zmian klimatu. James Hutton jest często uważany za pierwszego nowoczesnego geologa. W 1785 r. przedstawił w Royal Society of Edinburgh pracę zatytułowaną Theory of the Earth (Teoria Ziemi). Wyjaśnił w niej swoją teorię, że Ziemia musi być znacznie starsza niż wcześniej sądzono, aby dać wystarczająco dużo czasu na erozję gór i uformowanie osadów z nowych skał na dnie morza, które z kolei zostały podniesione i stały się suchym lądem. Hutton opublikował dwutomową wersję swoich idei w 1795 r. Zwolennicy Huttona znani byli jako plutoniści, ponieważ wierzyli, że niektóre skały powstały w wyniku wulkanizmu, czyli osadzania się lawy z wulkanów, w przeciwieństwie do neptunistów, którym przewodził Abraham Werner, uważających, że wszystkie skały osiadły na dnie wielkiego oceanu, którego poziom z czasem stopniowo się obniżał. Szkolenia, będące istotnym elementem rozwoju zawodowego geologa, zazwyczaj obejmują kursy z fizyki, matematyki i chemii (oprócz zajęć oferowanych przez wydział geologii).

Geologia historyczna i fizyczna, petrologia i petrografia iglasta i metamorficzna, hydrogeologia, sedymentologia, stratygrafia, mineralogia, paleontologia, geografia fizyczna i geologia strukturalna należą do wielu wymaganych obszarów studiów. Większość geologów potrzebuje również umiejętności w zakresie technik mapowania. Wielu nie-geologów często bierze udział w kursach geologii lub posiada wiedzę z zakresu geologii, którą uważają za wartościową dla swoich dziedzin. Jest to powszechne w dziedzinach takich jak np. geografia, inżynieria, chemia, urbanistyka czy studia środowiskowe.